ಅಂಚೆ ಮಿತ್ರ

Anche Mitra


ಗಮನಿಸಿ: ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂಚೆ ವೃತ್ತವು "ಅಂಚೆ ಮಿತ್ರ" ಗೆ ಯಾವುದೇ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ವೆಬ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇತರರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ app-release.apk ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ. "ಅಂಚೆ ಮಿತ್ರ" ವೆಬ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು https://karnatakapost.gov.in/AncheMitra ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಲು ವಿನಂತಿಸಲಾಗಿದೆ.

Note: Karnataka Postal Circle not developed any mobile application for "Anche Mitra". Developed only web application. It is observed that mobile application app-release.apk developed by third party is circulating through whatsapp. It is requested to use "Anche Mitra" web application only by accessing https://karnatakapost.gov.in/AncheMitra

ಸೇವಾ ವಿನಂತಿಗಳು
Service Requests

ನಿಮ್ಮ ವಿನಂತಿಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
Check status of your Request

ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಲಾಗಿನ್
Login for department users