ಔಷಧಿ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಕಳುಹಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ
Want to send medicine parcel
ಪತ್ರ / ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಕಳುಹಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ
Want to send Letter / Parcel
ಪತ್ರ / ಪಾರ್ಸೆಲ್ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ
Expecting Letter / Parcel
ನನ್ನ ಖಾತೆಯಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ
Want to withdraw money from my account
ಅಂಚೆ ಜೀವ ವಿಮೆ / ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಂಚೆ ಜೀವ ವಿಮೆ
PLI / RPLI
ಪುನರ್ನಿರ್ದೇಶನಕ್ಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ
Request for Redirection
ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಎಸ್‌.ಬಿ. ಖಾತೆಗೆ ಮನಿ ಆರ್ಡರ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಜಮೆ ಮಾಡಲು ಆದೇಶ
Mandate for Crediting Money Order to POSB Account
ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ (ಸೇವೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿದೆ)
Want to buy Mangoes (service available in Bengaluru only)
ನಾನು IPPB ಖಾತೆ ತೆರೆಯಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ.
I want to open IPPB account.
ಇತರೆ ವಿನಂತಿಗಳು
Any other requests